Zpět

Status: 23.06.2014 (2014-06-23)
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro užívání turistické platformy www.upps.at a domén www.upps.it, www.upps.org, www.upps.biz, www.upps.info, www.upps.cz, www.upps.ch, www.upps.eu
firmy Schrall GmbH

Povinné informace podle § 5 odd. 1 zákona o E-Commerce:
Schrall GmbH
A-9841 Winklern, Langang 19
Support: www.support.upps.at
tel +43 4822 7377
fax +43 4822 7426
UID: ATU61959358
FN: 267681z
Dozorčí úřad: Okresní úřad (Bezirkshauptmannschaft) Spittal a.d. Drau

1. Věcný rozsah platnosti
Následující podmínky regulují vzájemná práva a povinnosti mezi UPPS (firmy Schrall GmbH) a uživatelem, který svůj podnik prezentuje na upps.

UPPS nemá žádný obchodní vztah ke koncovému uživateli, UPPS je pouze zprostředkovatelem.

V případě sporu platí smluvní dohody v níže uvedeném pořadí:
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (které jsou nepřetržitě na webových stránkách http://www.upps.at ) a všeobecné technické směrnice a odborné normy, především mezinárodní normy a návrhy podle Internet Engineering Task Force (IETF), dokumentované v Request-for-Comments (RFC) a podle W3C (World Wide Web Consortium).

2. Uzavření smlouvy, předmět a rozsah plnění, poplatek za užívání
2.1.
K uzavření smlouvy dochází vyplněním registračního formuláře a kliknutím na „Pokračovat“ a potvrzením registrace ze strany UPPS.
Po uskutečněné registraci svě řuje UPPS zákazníkovi /uživateli nepřevoditelné právo užívat tento online servis k propagaci svého podniku.
Uživatel určí sám ve formuláři kritérií, které níže uvedené služby požaduje:
- Prezentace podniku se jménem a kontaktními údaji
- Prezentace s 2 fotografiemi
- Propojeni k již existujícím internetovým stránkám
- Detailní popis podniku podle kritérií, které byly zadány firmou UPPS
- Automatické zaslání poptávek
- Počítač přístupů k prezentaci
- Popis v 11 jazycích

2.2.
Výše poplatku za využívání platformy se řídí ceníkem UPPS, který je platný v době uzavření smlouvy (cena nyní: 150 EUR plus 20% DPH ročně.), přičemž první měsíc (30 dní) po registraci (uzavření smlouvy) je bezplatný. Poplatek za využívání platformy je splatný po obdržení faktury, která je zaslána elektronickou poštou a která je splatná předem za celou dobu trvání smlouvy, do 7 dní od data vystavení faktury. V případě prodlení platby budou deklarovány úroky ve výši 7%, minimálně zákonem dané úroky mezi obchodníky.
V případě prodlení platby má UPPS právo blokovat přístup zákazníka do sekce pro členy a pozastavit tak jeho přístup k poptávkám a ostatním funkcím sekce pro členy. Zákazník tím ale není zbaven povinnosti zaplatit za prezentaci.
Všechny dodatečné služby ze strany UPPS, např. separátní překlady, užívání v Modulu Classic, využívání rezervačního systému atd. jsou za poplatek a jen po výslovné písemné objednávce u firmy UPPS.
2.3.
Uživatel souhlasí s tím, že mu budou zaslány zprávy o tom, že jeho prezentace na upps byla shlédnuta zákazníkem. Tento souhlas může být kdykoliv písemně (emailem, dopisem, faxem) anulován.
2.4.
Uživatel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v obchodním rámci svého podniku a že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu s UPPS.
Rozsáhlejší podmínky, především Všeobecné obchodní podmínky smluvního partnera, nebudou uplatněny, ani v případě, že jim UPPS výslovně neodporuje. Platí výhradně Všeobecné obchodní podmínky firmy UPPS.

3. Doba platnosti smlouvy. Výpově ď
3.1.
Doba platnosti smlouvy začíná elektronickou registrací a je nejprve uzavřena na dobu 13 měsíců, první měsíc (30 dní) je zdarma. Smlouva se po prvním roce pokaždé prodlužuje o dalších 12 měsíců pokud není jedním ze smluvních partnerů písemně (faxem nebo emailem) vypovězena 2 měsíce před uplynutím prvního roku, potom 2 měsíce před uplynutím půl roku.
3.2.
Uživatel se musí během prvního měsíce (30 dní) od uzavření smlouvy písemně odhlásit (také faxem nebo emailem) pokud tohoto online servisu nechce nadále využívat. Tento servis je od 31.dne elektronické registrace (uzavření smlouvy) za poplatek. Teprve po potvrzeni od firmy UPPS je odhlášení právně účinné se zpětnou platností.
3.3.
Poruší-li uživatel smluvní dohodu nebo dojde-li navzdory zaslané upomínky k prodlení platby za užívání platformy, je firma UPPS autorizována smlouvu předčasně ukončit a prezentaci uživatele zrušit a přitom požadovat náhradu škody.


4. Podmínky užívání
4.1.
Uživatel souhlasí, že vložená prezentace bude zkontrolována a případně opravena firmou UPPS. Toto však není povinností firmy UPPS. Budou-li obrazové údaje nebo text prezentace uživatele chybět nebo budou-li neúplné, má UPPS právo, vyhledat údaje z již existujících propagací zákazníka a používat je k doplňování údajů na upps. Uživatel touto smlouvou potvrzuje, že je k použití těchto obrazových údajů nebo textů na platformě upps autorizován.
4.2.
Uživatel je oprávněn svůj podnik prezentovat na webových stránkách, jejichž link je součástí prezentace na upps. Toto právo platí pouze po dobu trvání smluvního vztahu. Uživatel souhlasí s tím, že UPPS provede propojení s těmito webovými stránkami.
4.3.
Bude-li smlouva vypovězena, má UPPS právo ale nemá povinnost, podnik obrazově, se jménem a kontaktními detaily po dobu neurčitou prezentovat na upps. Uživatel může toto právo písemně faxem nebo emailem odvolat.
4.4.
V případě poptávek má UPPS pouze funkci zprostředkovatele mezi uživateli a konečným zákazníkem. Poptávky, ke kterým došlo prostřednictvím upps, jsou vyřizovány přímo mezi uživatelem a konečným zákazníkem.
4.5.
Úplné ani částečné údaje a informace firmy UPPS nesmějí být prodány ani licencovány a to ani ve formě kopie nebo reprodukce. Software nesmí být měněna nebo rozebírána.
4.6.
Uživatel se zavazuje, že údaje a obrázky, které na stránky upps vkládá:

- neporušují žádné ochranné zákony jako zákony o fotografiích, obrázcích, autorská a značková práva jiných osob, zákony o uveřejňování a práva na ochranu dat,

- neporušují žádné veřejné zákony, veřejný pořádek a pravidla včetně pravidel o exportu nebo předpisy o e-commerce,

- nejsou osočující, protizákonné, výhružné a popuzující,

- nejsou nemravné nebo pornografické,

- neporušují žádné zákony o nekalé konkurenci, diskriminaci a klamavé reklamě a neobsahují žádné viry, 'trojské koně', 'červy', 'časované bomby', 'Cancel Bots' a jiné programy, které poškozují nebo negativně ovlivňují jakýkoliv systém, údaje nebo osobní informace.


5. Záruka
5.1.
Webové stránky upps a online servis jsou provozovány s největší možnou pečlivostí, spolehlivostí a pohotovostí. Není možné vyloučit chyby v hardware nebo software ve všech aplikacích. V každém případě je záruka UPPS vyloučena.
UPPS se vynasnaží odstranit výpadky proudu a poruchy, především poruchy telekomunikačních spojení, poruchy přenosu v internetu, při živelných pohromách, při zavinění třetími osobami nebo samotným uživatelem nebo škody způsobené při užívání online servisu nebo internetovými viry. UPPS nemůže zaručit nepřetržitý přístup k servisu a nepřetržité spojení. Pokud je to nutné k provozním pracím nebo k zamezení poruch, má UPPS právo přechodně neposkytovat žádný servis nebo přerušit telekomunikační spojení. Nepřerušovaný provoz proto nemůže být zaručen. UPPS nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené výpadkem serveru nebo za jiné okolnosti, které nejsou v rámci odpovědnosti UPPS, kromě v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
Maximální výše záruky je omezena na 1.000 Euro za škodní událost. V případě více poškozených osob bude odškodné rozděleno stejným dílem, pokud se poškození přihlásí písemně firmě UPPS do 2 měsíců po vyskytnutí škody; potom je jakákoliv náhrada vyloučena. Dodavatel neručí za reprodukci údajů, pokud zákazník neprováděl pravidelně zabezpečení údajů.
5.2.
Všechny firmou UPPS nabízené údajé slouží výhradně informačním účelům. Za správnost a oprávněnost údajů stránek upps (včetně údajů na stránkách, které jsou propojeny externími linky) UPPS nepřebírá žádnou záruku. Domluva s UPPS ani s ní spojená práva nejsou přenosná na třetí osoby.
5.3.
UPPS neodpovídá za správnost údajů, které byly zadány konečným zákazníkem, t.j. že zadaná jména a adresy opravdu existují.
5.4.
UPPS neodpovídá za následné škody, které byly zapříčiněny výpadkem upps systému nebo za mylné poptávky nebo zneužití třetími osobami. Tato omezená odpovědnost se týká především ušlého zisku nebo ztráty obchodních informací.
5.5.
UPPS provede překlad ve smlouvě zahrnuté standardní prezentace uživatele. UPPS nepřebírá odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné překlady.
5.6.
Uživatel ručí za správnost zadaných údajů, především údajů o cenách a že zadané ceny představují ceny včetně poplatků, daní apod.
5.7.
Pokud bude na UPPS kvůli obsahu nebo obrazovým údajům prezentace uživatele požadováno třetími osobami soudní nebo mimosoudní jednání, je uživatel povinnen udržovat UPPS absolutně bez škody a žaloby.
Nehledě na tuto záruku ze strany uživatele, má UPPS v případě soudních nebo mimosoudních sporů právo prezentaci uživatele dočasně nebo po delší dobu odstranit ze serveru bez nároku na náhradu škody ze strany uživatele. Poplatky spojené s tímto bezpečnostním opatřením hradí uživatel.


6. Mlčenlivost, autorské právo
Uživatel uznává upps jako chráněnou databanku a chráněné dílo ve smyslu autorského práva. Jakékoliv odebírání dat, značek a zkratek apod. je zakázáno. Výjimkou je využití za účelem rezervace ubytování. Také software a příslušná dokumentace je autorsky chráněna. Je zakázáno zasahovat jednáním jakéhokoliv druhu do binární software a obnovovat původní programy nebo jejich části za účelem získání informací o koncepci nebo o sestavení software. Především změny, překlady, zpětné vyvolávání, dekompozice, modularizace, segmentování nebo výroba odvozených celků jsou zakázány.
Uživatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech údajích, které jsou předmětem smlouvy, především o údajích technických a hospodářských a využívat je pouze k účelům stanovených smlouvou (rezervace ubytování). Každé mimosmluvní využívání bude trestně stíháno.


7. Ochrana údajů, dodávka elektronickou cestou
7.1.
Uživatel souhlasí s tím, že jeho údaje, především osobní údaje k prezentaci jeho podniku na upps, budou zpracovány a elektronicky uloženy. Uživatel musí dodržet zákonné podmínky týkající se ochrany údajů. To se týká údajů o konečném zákazníkovi.
7.2.
Dále souhlasí uživatel s tím, že všechny zásilky jako poptávky, faktury a upomínky budou doručeny elektronickou poštou a UPPS jejich doručení technicky překontroluje.


8. Místo plnění a soudu, aplikované právo:
Platí výhradně rakouský zákon bez odkazových norem mezinárodního soukromého práva. Uživatel a UPPS sjednávájí jako místo soudu pro právní spory z důvodu této smlouvy včetně otázky jejího uzavření soud Spittal/Drau.


9. Zvláštní ustanovení a ponaučení pro spotřebitele
Váš smluvní partner:
Schrall GmbH
A-9841 Winklern, Langang 19
S reklamacemi se můžete obrátit na Schrall GmbH nebo na příslušného spolupracovníka.
Dle zákonu KSchG a ECG může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 7 dní po uzavření smlouvy. Upozorňuje se také na bod 3 Všeobecných obchodních podmínek - UPPS poskytuje spotřebiteli možnost odstoupení od smlouvy 30 dní po uzavření smlouvy.
Spotřebitel má dle § 15 KSchG po prvním roce nárok odstoupit od smlouvy 2 měsíce před uplynutím prvního roku, potom 2 měsíce před uplynutím půl roku.
Cena za Vaši prezentaci je 150 EUR plus 20% DPH ročně.


10. Závěrečná ustanovení
10.1.
Změny nebo dodatky této smlouvy musí být v písemné formě. Ústní dohody nebyly uzavřeny.
10.2.
Smlouva se přenáší na zákonné následníky.
10.3.
Pokud by některé ustanovení smlouvy bylo nebo se stalo neplatné, platnost smlouvy se tím nemění. Smluvní strany se zavazují k náhradě neplatných ustanovení takovými, která nejvíce odpovídají.
Originál těchto obchodních podmínek byl vyhotoven v německém jazyce. Pokud výklad těchto obchodních podmínek v jiné řeči povede k nejasnostem nebo k jiným resultátům, bude německá verze rozhodující..